Xanthelasma 272.2
Xanthelasmatosis (essential) 272.2
Xanthelasmoidea 757.33
Xanthine stones 277.2
Xanthinuria 277.2
Xanthofibroma (M8831/0) - see Neoplasm, connective tissue, benign
Xanthoma(s), xanthomatosis 272.2
Xanthosis 709.09
Xenophobia 300.29
Xeroderma (congenital) 757.39
Xerophthalmia 372.53
Xerosis
Xerostomia 527.7
Xiphodynia 733.90
Xiphoidalgia 733.90
Xiphoiditis 733.99
Xiphopagus 759.4
XO syndrome 758.6
X-ray
XXX syndrome 758.81
XXXXY syndrome 758.81
XXY syndrome 758.7
Xyloketosuria 271.8
Xylosuria 271.8
Xylulosuria 271.8
XYY syndrome 758.81

Home